Regulamin promocji

Strona główna > Regulamin akcji promocyjnej

Jak skorzystać z Akcji Promocyjnej?

Podczas
obowiązywania Akcji promocyjnej od 24.05.2024 r. do 03.06.2024 r. dodaj do
koszyka dowolny zestaw kosmetyków ze strony www.naturalbabycare.eu, a za świeczkę
sojową z logo Natural Baby Care zapłacisz 1,00 zł (rabat naturalny).

Po spełnieniu
powyższego warunku, promocja uruchomi się automatycznie.

Zapoznaj
się z treścią i zaakceptuj niniejszy Regulamin, Regulamin Natural Baby
Care oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Gotowe!
Ciesz się naszymi produktami w atrakcyjnej cenie.

Chcesz
wiedzieć więcej? Zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami naszej Akcji
promocyjnej.
§ 1 Postanowienia ogólne1. Akcja promocyjna prowadzona jest na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem
pod hasłem „Dzień mamy i dzień dziecka ” (dalej: „Akcja promocyjna”) jest Natural
Baby Care Anna Stiller z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mostowej 19d/3, 61-854
Poznań, NIP: 7861594074, REGON: 382172950, Numer BDO: 000559804, adres mailowy:
office@naturalbabycare.eu, dalej:
Sprzedawca). (dalej: „Organizator”). Sprawdź więcej danych o naszej
Organizatorze w Regulaminie sklepu na stronie głównej.

3. Akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie w
sklepie internetowym, pod adresem: www.naturalbabycare.eu (dalej: „Sklep
internetowy”).

4. Akcja promocyjna przeznaczona jest wyłącznie
dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221
k.c. (tj. osobami fizycznymi, dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio jej działalnością gospodarczą lub zawodową), którzy w
okresie obowiązywania Akcji promocyjnej dokonają transakcji w Sklepie
internetowym (dalej: „Uczestnik”).§ 2 Czas obowiązywania Akcji promocyjnej1. Akcja promocyjna trwa od 24.05.2024 do 03.06.2024

2. Organizator zastrzega sobie prawo do
wcześniejszego zakończenia Akcji promocyjnej (np. z powodu ograniczeń
technicznych). Jeśli Akcja promocyjna zostanie wcześniej zakończona,
Organizator wyraźnie poinformuje o tym użytkowników, np. na stronie internetowej
sklepu.§ 3 Zasady Akcji promocyjnej1. Akcja promocyjna hasłem „Dzień mamy i dzień
dziecka ” dotyczy wyłącznie zestawów kosmetyków w Sklepie internetowym.

2. W ramach Akcji promocyjnej, Uczestnik jest uprawniony do dodania do zestawów
kosmetyków oraz świeczki sojowej z logo Natural Baby Care

3. Po spełnieniu wymienionych warunków, promocja uruchomi się automatycznie i
Użytkownik będzie mógł otrzymać świeczkę sojową za 1,00 zł.

4. Kolejność dodawania produktów do koszyka poprzez Uczestnika nie ma wpływu na
przebieg Akcji promocyjnej.

5. Niniejsza Akcja promocyjna nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach
programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora.

6. Udział w Akcji promocyjnej jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją
niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych, zgodnie z treścią Polityki prywatności Sklepu internetowego Natural
Baby Care.

§ 4 Odpowiedzialność1. Odpowiedzialność Organizatora wobec
Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi
Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do ceny Zestawu w trakcie Akcji
promocyjnej, którego to Zestawu roszczenie dotyczy.

2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień
przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.§ 5 Zwroty produktów, rękojmia1. Uczestnik Promocji jest uprawniony do
odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży całego Zestawu
promocyjnego lub zwrotu wyłącznie poszczególnym produktów wchodzących w skład
Zestawu promocyjnego.

2. Uczestnik Promocji jest uprawniony do
odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu lub kilku
produktów wchodzących w skład danego Zestawu promocyjnego, lecz wówczas
pozostawione produkty nie będę objęte promocją i zostaną rozliczone na
podstawie cen regularnych.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie
naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.§ 6 Reklamacje1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać w trakcie
trwania Akcji oraz do 30 dni po jej zakończeniu.

2. Reklamacje należy składać na następujący adres e-mail:. office@naturalbabycare.eu

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, w terminie 14
dni od daty ich zgłoszenia.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnik jest uprawniony do
zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
Więcej informacji o sposobie dostępu do wyżej wskazanego trybu i procedur
rozstrzygania sporów mogą̨ Państwo uzyskać́ na następujących stronach
internetowych: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów
konsumenckich”.

5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia
platformę do rozwiazywania sporów konsumenckich online. Organizator Akcji
promocyjnej nie uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego
rozwiazywania sporów.

6. Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta. Ponadto, postanowienia niniejszego paragrafu
nie wyłączają innych uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych
przepisów prawnych.

§ 7 Postanowienia końcowe1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do
postanowień niniejszego Regulaminu, Uczestnik ma prawo w każdym czasie zwrócić
się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jej postanowień.

2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie
znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie
obowiązujących aktów prawnych.

3. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub
zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie
określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
Regulaminie znajdują zastosowanie ogólny Regulamin Sklepu internetowego Natural
Baby Care.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2024 r.